• Telefon: +40 213-146046 / +40 213-146045
  • office@tccfr.ro

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Prezenta informare este realizată având în vedere HOTARARE nr. 583 din 10 august 2016, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Astfel, actuala secțiune, furnizează informațiile de interes public, aferente punctului 2 din cadrul anexei 4 și respectiv informațiile din cadrul anexei 5, anexe ce fac parte integrantă din HOTARARE nr. 583 din 10 august 2016. În ceea ce privește informațiile aferente punctului 1 din cadrul anexei 4 la HOTARAREA nr. 583/2016, aceastea pot fi găsite în cadrul secțiunii ”Despre noi”, așa cum este precizat în cadrul actului normativ.

Mai mult, în ideea creerii unui spațiu de informare publică cât mai compact, legat de activitatea societății noastre, în cadrul prezentei pagini au fost inserate inclusiv informațiile necesar a fi raportate, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.


Acte normative în domeniu:

* Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public. - click aici !

* Hotărârea de Guvern nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. - click aici !

* Legea nr. 109/2007, privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. - click aici !

* Hotărârea de Guvern nr. 583/2016, privind probarea Strategiei Naționale Anticorupție. - click aici !

* Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. - click aici !Alte documente de interes public:

* Ghidul autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu - click aici !


Lista cuprinzând documentele de interes public:

Nr. Crt. Documentul de interes public Unde îl regăsiți pe site
1 Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor Transparență / Raportări conform legislației
2 Situații Financiare Anuale Transparență / Raportări conform legislației
3 Bugetul și Bilanțul societății Transparență / Raportări conform legislației
4 Raportări Contabile Semestriale Transparență / Raportări conform legislației
5 Raportul de Audit anual Transparență / Raportări conform legislației
6 Componența organelor de conducere ale societății Transparență / Raportări conform legislației
7 Curriculum Vitae al membrilor CA și directorilor Transparență / Raportări conform legislației
8 Declarații de Avere Transparență / Raportări conform legislației
9 Declarații de Interes Transparență / Raportări conform legislației
10 Codul de Etică Transparență / Codul de Etică
11 Structura Organizatorică Transparență / Raportări conform legislației
12 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Transparență / Raportări conform legislației
13 Modalități de contestare conform Legii nr. 544/2001 Transparență / Raportări conform legislației
14 Raportul privind controlul intern managerial Transparență / Controlul Intern
15 Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal Subsolul paginii web / Confidențialitatea datelor
16 Informații aferente reglementărilor ANCOM Subsolul paginii web / Decizii ANCOM
17 Raport de activitate Transparență / Raportări conform legislației

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

Nr. Crt. Categoriile de documente Legislația care îl reglementează
1 Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor Legea 31/1990
2 Situații și rapoarte financiare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3055/2009
3 Bugetul și Bilanțul societății Ordonanța de Guvern nr. 26/2013
4 Raportul de Audit anual Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3055/2009
5 Declarații de Avere și Declarații de Interes Legea nr. 176/2010
6 Documente privind controlul intern managerial Ordinul Secretariatului General al Guvernului 400/2015
7 Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal Lege nr. 677/2001 și Regulament UE 679/2016
8 Informații aferente reglementărilor ANCOM Legislație emisă de ANCOM
9 Rapoarte de activitate Hotărârea de Guvern nr. 123/2002
10 Documente aferente activității de achiziții Legea nr. 98/2017
11 Documente aferente activității de reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3.471/2008
12 Codul de Etică Legea nr. 477/2004


Componența organelor de conducere ale societății:

Adunarea Generală a Acţionarilor

Componență :

1. Mihaela MOCANU , reprezentantă MT, numită prin Ordinul MT nr. 1377 din 04.11.2021;

2. Traian MOȘTEANU, reprezentant al C.N.C.F. - C.F.R.-S.A., numit prin Hotararea AGA a C.N.C.F.- C.F.R. S.A nr.2 din 21.01.2020;

3. Elena POPA, reprezentantă MT, numită prin Ordinul MT nr. 1406 din 17.11.2021;


Consiliul de Administrație

Componență :

1.Ion-Laurentiu VOICU, Membru CA, - interimar;

Numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 07.01.2022 - vezi CV

Apartenență politică - vă rugăm să consultați secțiunea - declarație de interes;

Remunerație - vă rugăm să consultați secțiunea - declarația de avere;

Contract de mandat - vezi contract;

2.Natalia CĂPĂȚÎNA, Membru CA, - interimar;

Numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 03.03.2022 - vezi CV

Apartenență politică - vă rugăm să consultați secțiunea - declarație de interes;

Remunerație - vă rugăm să consultați secțiunea - declarația de avere;

Contract de mandat - vezi contract;

3.Adrian-Daniel GĂVRUŢA, Membru CA, - interimar;

Numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din 01.10.2021 - vezi CV

Apartenență politică - vă rugăm să consultați secțiunea - declarație de interes;

Remunerație - vă rugăm să consultați secțiunea - declarația de avere;

Contract de mandat - vezi contract 1;vezi contract 2;

4.Dan Marian COSTESCU, Membru CA, - interimar;

Numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din 01.10.2021 - vezi CV

Apartenență politică - vă rugăm să consultați secțiunea - declarație de interes;

Remunerație - vă rugăm să consultați secțiunea - declarația de avere;

Contract de mandat - vezi contract;

5. Mihai DIACONU, Membru CA, - interimar;

Numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6 din 25.03.2022 - vezi CV

Apartenență politică - vă rugăm să consultați secțiunea - declarație de interes;

Remunerație - vă rugăm să consultați secțiunea - declarația de avere;

Contract de mandat - vezi contract;

6. Lucian-Dragoș PREDESCU, Membru CA, - interimar;

Numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 03.03.2022 - vezi CV

Apartenență politică - vă rugăm să consultați secțiunea - declarație de interes;

Remunerație - vă rugăm să consultați secțiunea - declarația de avere;

Contract de mandat - vezi contract;

7. Daniela CRÂNGAȘU, Membru CA, - interimar;

Numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 03.03.2022 - vezi CV

Apartenență politică - vă rugăm să consultați secțiunea - declarație de interes;

Remunerație - vă rugăm să consultați secțiunea - declarația de avere;

Contract de mandat - vezi contract;


Conducerea Executivă

Componență :

Mihai BARBU, Director General - vezi CV

Numit prin Hotărârile Consiliului de Administratie nr.6/15.04.2020, nr.14/13.10.2020 si nr.9/12.04.2021

Contract de mandat - vezi contract;

Bogdan BALEȚ, Director Executiv Tehnic - vezi CV

Iuliana-Adriana POP, Director Executiv Comercial - vezi CV

Camelia GHIVECIU, Director Executiv Economic - vezi CV

Agenda conducerii: - click aici !


Achizițiile Publice

În ceea ce privește Achiziții Publice, Societatea Telecomunicații CFR nu derulează acest tip de achiziții și nu întrunește condițiile specifice ale art. 4 din Legea 98, referitoare la autoritatea contractantă.

Cu toate acestea, în activitățile de achiziții derulate de Societatea Telecomunicații CFR sunt asigurate o serie de principii specifice cum ar fi:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoaşterea reciprocă;

d) transparenţa;

e) proporţionalitatea;

f) asumarea răspunderii.


Alte informații:

Membri Consiliului de Administrație și Directorul General au un statut interimar.

Pentru politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor regiilor autonome și societăților comerciale la care statul deține o participație majoritară sau integral, din subordinea Ministerului Transporturilor - click aici !

Pentru politica și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorului general al Societății Telecomunicații CFR puteți da click pe anul : 2018-2019 - /- 2020-2021

Pentru nivelul remunerației fixe lunare acordată membrilor CA și Directorului General puteți da click pe anul : 2018 - /- 2019 - /- 2020 - /- 2021

Centralizator situatie membrii CA puteți da click pe anii : 2020-2021

Referitor la analiza de risc din domeniu de activitate - click aici !

În ceea ce privește valoarea subvențiilor operaționale primite de la bugetul de stat, vă informăm despre faptul că Societatea Telecomunicații CFR nu primește nici un tip de subvenție asociată bugetului de stat. Sursele financiare ale societății provin exclusiv din contractele pe care aceasta le încheie.